Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mouse Creations

Versie: 22 december 2021

1. Definities

1. Mouse Creations, de eenmanszaak van Michelle van Dijk, gevestigd te Arnhem onder KvK-nummer 83778780. Ook wel: Opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die Mouse Creations een opdracht geeft.

3. Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever tot het verlenen van een of meerdere diensten door Mouse Creations (ook wel: overeenkomst), evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

4. Partijen: Mouse Creations en Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Mouse Creations als Opdrachtnemer optreedt, evenals op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe opdrachten.

2. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbiedingen en offertes 

1. Aanbiedingen en offertes van Mouse Creations zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld. 

3. Als de Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Indien een aanbod of offerte wordt gedaan waar de dienst geen vaste prijs heeft maar waar het om een dienst op basis van uurtarief gaat, dan wordt ingeschat hoeveel uur Mouse Creations nodig heeft om de dienst te verlenen. 

5. Aan de geschatte uren voor een dienst en de daaruit voortvloeiende totaalprijs kunnen geen rechten worden ontleend. De geschatte uren kunnen in de praktijk zowel lager als hoger uitvallen.

6. Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Mouse Creations begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Mouse Creations pas nadat deze schriftelijk door de Mouse Creations zijn bevestigd. 

4. Prijzen

1. Alle prijzen die Mouse Creations hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot hetgeen vermeld in artikel 7, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2. Alle prijzen die Mouse Creations hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Mouse Creations te allen tijde wijzigen, mits de overeenkomst niet al gesloten is.

3. Indien Partijen voor een dienstverlening door Mouse Creations een vaste prijs zijn overeengekomen en Opdrachtgever extra dienstverlening wenst, dan brengt Mouse Creations haar uurtarief in rekening voor alle uren die zij maakt buiten de afgesproken vaste prijs, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Uitvoering van de opdracht

1. Mouse Creations voert de opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

2. Mouse Creations spant zich er voor in de belangen en wensen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat conform de offerte of overeenkomst. 

3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie, gegevens en bescheiden waarvan Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst,  tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan Mouse Creations. 

4. Stelt Opdrachtgever de gevraagde informatie, gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Mouse Creations haar werkzaamheden opschorten.

5. Opdrachtgever zorgt er voor dat hij het aanleveren en/of uploaden van afbeeldingen, logo’s, video’s, geluidsbestanden, ontwerpen, en dergelijke, niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Het behoort niet tot de opdracht van Mouse Creations om onderzoek te doen naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten of mogelijke beschermingsvormen daarvan met betrekking tot informatie, gegevens, media en bescheiden die Opdrachtgever levert.

7. Indien Mouse Creations een termijn opgeeft voor het uitvoeren van de opdracht, dan is deze te allen tijde indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.

8. De binding van Mouse Creations aan een uitdrukkelijk overeengekomen uiterste levertermijn vervalt indien Opdrachtgever wijzigingen in de opdracht of het werk wenst.

6. Geheimhouding

1. Mouse Creations en haar eventuele ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van Opdrachtgever heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot inloggegevens van Opdrachtgever. 

2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie reeds openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij Opdrachtgever aan Mouse Creations bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Mouse Creations is verkregen.

3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Mouse Creations. Mouse Creations is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever, noch kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

7. Inschakelen van derden

1. Mouse Creations is bevoegd haar diensten uit te besteden aan derden. 

2. Mouse Creations besteedt haar diensten alleen uit aan derden indien dat in overeenstemming is met Opdrachtgever.

3. De kosten die gemoeid gaan met uitbesteding aan derden, zijn voor Opdrachtgever.

4. Mouse Creations is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Mouse Creations zijn geïntroduceerd.

5. Mouse Creations is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde derden.

8. Herroepingsrecht

1. Opdrachtgever heeft geen herroepingsrecht, daar alle producten en diensten van en door Mouse Creations volledig op maat worden gemaakt. 

9. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen de termijn vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de dienst of het product.

2. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dan is deze, nadat hij door Mouse Creations is gewezen op de te late betaling en Mouse Creations betalingsherinneringen heeft gestuurd, na het uitblijven van de betaling de wettelijke rente verschuldigd. Tevens is Mouse Creations gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

3. Betaalt Opdrachtgever niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Mouse Creations de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht opschorten.

4. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Mouse Creations onmiddellijk opeisbaar en is Mouse Creations gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en daarbij behorende bevoegdheden op de resultaten voortvloeiend uit de opdracht komen toe aan Mouse Creations. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Mouse Creations daartoe bevoegd.

2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, wordt altijd schriftelijk vastgelegd.

3. Opdrachtgever verkrijgt een exclusief recht (licentie) om de resultaten voortvloeiend uit de opdracht te gebruiken in zijn eigen onderneming voor het bij de opdracht overeengekomen doel.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enig recht uit een met Mouse Creations gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behalve indien zijn gehele onderneming wordt overgedragen of wanneer Mouse Creations schriftelijk toestemming geeft.

6. Mouse Creations heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht te laten verwijderen.

11. Gebruik van het resultaat

1.  Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming niet gerechtigd het het resultaat van de opdracht aan te passen, op ruimere of andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen.

2. Indien Opdrachtgever de opdracht heeft gegeven tot het maken van een website of webshop, dan is Opdrachtgever gerechtigd het werk van Mouse Creations aan te passen. Mouse Creations is echter niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze aanpassingen kan voortvloeien.

3. Mouse Creations kan aanvullende voorwaarden stellen aan gebruik van het resultaat, zoals het betalen van een licentievergoeding. 

4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Mouse Creations  recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten, die in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk.

3. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid,  is het Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Mouse Creations niet toegestaan het resultaat van de opdracht te gebruiken of verder te laten uitwerken, en de licentie komt te vervallen:
a. indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomtof op een andere manier in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd zoals genoemd in artikel 14.1;
c. in geval van faillissement van Opdrachtgever, tenzij de intellectueleeigendomsrechten krachtens artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever zijn overgedragen.

4. Mouse Creations behoudt de vrijheid, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, om de resultaten van de opdracht te gebruiken voor – waaronder begrepen maar niet beperkt tot – eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, en promotie.

5. Partijen hebben na het voltooien van de opdracht geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de door Mouse Creations tot stand gebrachte (voorlopige) resultaten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

12. Vrijwaringen & aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever vrijwaart Mouse Creations voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte informatie, materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt. 

2. Mouse Creations is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor juiste doorvoering van privacywetgeving in al haar diensten.

3. Mouse Creations is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval of onbereikbaarheid van servers, storingen of voor fouten die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates/upgrades.

13. Overmacht

1.  Mouse Creations is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 

2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: internetstoringen, computerstoringen, ziekte, overmacht van ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

3. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Mouse Creations op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

4. In geval van overmacht is Mouse Creations niet tot vergoeding van schade gehouden. 

14. Beëindiging van de opdracht

1. Partijen zijn gerechtigd de Opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen.

2. Mouse Creations behoudt in geval van beëindiging door Opdrachtgever aanspraak op de betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en kosten. Indien voor de werkzaamheden van Mouse Creations een vaste prijs is afgesproken, dan blijft Opdrachtgever de vaste prijs volledig verschuldigd, tenzij anders wordt overeengekomen. 

15. Overige bepalingen

1. Op de rechtsverhouding tussen Mouse Creations en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Mouse Creations  is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Mouse Creations zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Opdrachtgever.

4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Opdrachtgever, dan treden de wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Een project in gedachten?

Ik denk graag met je mee in een online gesprek van 30 minuten. Dan verkennen we samen wat ik voor jou kan betekenen.

Plan een gesprek